Prelucrarea datelor cu caracter personal

Noi, Asociația ENVIRON, credem că transparența este unul din ingredientele unei relații pe termen lung. Apreciem interesul dumneavoastră pentru un mediu mai curat și mai sănătos, atât pentru noi, cât mai ales pentru generațiile viitoare și vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați atunci cînd ne dați acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Această informare vizează colectarea și utilizarea/prelucrarea datelor personale de către operatorul ENVIRON în desfășurarea activității sale curente (preluarea responsabilităților legale de la producători în privința reciclării DEEE, colectare DEEE, organizarea de evenimente în susținerea acestor responsabilități) și este adresată:

 • persoanelor fizice, care, în calitate de reprezentanți sau persoane de contact ale unor entități juridice, ne comunică date cu caracter personal;
 • persoanelor fizice majore (care au împlinit 18 ani), care ne solicită, prin diverse canale cum ar fi site, email, telefon, rețele de socializare) informații referitoare la activitatea noastră;
 • persoanelor fizice care participă la evenimente organizate de sau pentru ENVIRON;

Pentru prelucrarea datelor personale în cadrul diverselor campanii organizate de ENVIRON, vă rugăm să consultați informările privind prelucrarea datelor cu caracter personal corespunzatoare respectivelor campanii. În continuare veți găsi informații, care au ca scop să vă facă să întelegeți mai bine ce date personale colectăm, cum le folosim și care este nivelul de control pe care îl aveți în relație cu datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați încredințat:

1. Operatorul de date personale – ENVIRON
2. Datele pe care le colectam și scopurile prelucrării lor
3. Temeiul legal al prelucrării
4. Perioada de stocare a datelor
5. Destinatarii datelor
6. Drepturile dumneavoastră în relație cu aceste date
7. Dreptul de a depune o plângere
8. Dacă există un proces decizional automat
9. Securitatea datelor
10. Date de contact

1. Operatorul de date personale ENVIRON – Cine suntem

Noi suntem Asociația ENVIRON, organizație colectivă, non-guvernamentală și non-profit, cu sediul social în Strada Aromei, nr.88, etaj 1, sector 2, Bucuresti.  Tel: 021.528.03.68/69, Fax: 021.528.03.70 sau 031.827.0000.

2. Datele pe care le colectam și scopurile prelucrării lor

În desfășurarea activității noastre curente, persoane fizice ne pot furniza date cu caracter personal, în diverse situații. Astfel de date pot fi: nume, prenume, adresă de email, telefon, funcția, semnătura, imaginea.

Refuzul furnizării datelor personale necesare poate determina imposibilitatea noastră de a îndeplini fie executarea contractului, fie acțiunile pe care ni le-ați solicitat.

Folosim aceste date personale în scopul exclusiv al desfășurarii activității noastre. În practică, acest scop general se traduce, după caz, în urmatoarele scopuri concrete:

 • de a încheia sau executa contractul menționat la punctul 3;
 • de a vă ține informat cu privire la modificările legislative, noutățile din domeniul mediului și activitatea noastră, prin trimiterea periodică, de maxim 2 ori pe lună, de newsletter-uri pe adresa de email;
 • de a vă comunica prin e-mail și/sau sms, acțiunile pe care le organizăm sau la care suntem parteneri;
 • de a vă invita, prin e-mail sau sms, să participați la programele noastre de colectare;
 • de a vă invita, prin e-mail sau sms, să participați la campaniile noastre de marketing;
 • de a ne exercita alte drepturi și executa obligații din contractul semnat între noi și entitatea pe care o reprezentați;
 • de a vă răspunde solicitărilor, îndemnurilor pe care ni le adresați prin intermediul websiteului, telefonic sau personal;
 • de a comunica public informații și imagini despre evenimentele organizate de noi (publicarea fotografiilor și materialelor video pe canale digitale de promovare a activității noastre, inclusiv pe retelele de socializare).

3. Temeiul legal al prelucrării

Prelucram datele dumneavoastră personale în baza următoarelor temeiuri legale:

 • Executarea unui contract sau demersurile înainte de încheierea unui contract – pentru reprezentanții și persoanele de contact ale entităților juridice cu care avem semnat ”Contractul de asociere în vederea preluării responsabilităților legale ce revin producătorului cu privire la gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice”, temeiul legal al prelucrării este acest contract iar pentru cei care ne contactează în vederea aderării la ENVIRON și a semnării unui astfel de contract, temeiul legal al prelucrării datelor personale sunt însasi demersurile dumneavoastră în acest scop.
 • Consimțământul – pentru persoanele fizice care nu se încadrează în categoria de mai sus și care ne furnizează întâmplător date cu caracter personal prin completarea unui formular pe site, temeiul legal, în baza căruia prelucrăm aceste date, este consimțământul dumneavoastră, pe care ni l-ați acordat la momentul la care ați completat cu datele dumneavoastră personale formularul de înscriere pe site și ați bifat luarea la cunostință a prezentei informări. Vă informăm că, aveți dreptul oricând să vă retrageți consimțământul (conform punctului 6), fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare.
 • Interesul legitim și/sau consimțământul – pentru persoanele fizice participante la evenimentele noastre și cărora le colectăm și utilizăm imaginea prin efectuarea de fotografii și înregistrări video, temeiul legal este interesul nostru legitim de promovare a activității noastre, în cazul imaginilor de ambient respectiv consimțământul dumneavoastră în cazul imaginilor prim-plan. Consimțământul în acest caz, dat în scopul ca imaginea să poată fi folosită de noi în comunicările publice prin publicarea fotografiilor și înregistrărilor video pe diverse canale de comunicare, poate fi exprimat explicit în scris sau prin diverse acțiuni ale dumneavoastră prin care vă manifestați evident acordul de a fi fotografiat (de ex. prin poziționarea dumneavoastră în fața panourilor dedicate fotografierii, atitudinea dumneavoastră în fața fotografului sau a camerei video).

4. Perioada de stocare a datelor

Perioada de stocare a datelor personale este în directă legătură cu scopul pentru care ele sunt colectate respectiv prelucrate.

Astfel, pentru persoanele a căror date sunt prelucrate de noi în temeiul Contractului de asociere menționat mai sus, prelucările de date vor înceta cel târziu în 12 luni de la împlinirea a 10 (zece) ani de la încheierea exercițiului financiar în care a încetat contractul, pentru a putea astfel respecta obligațiile legale și fiscale pe durata prevazută de legile aplicabile.

Datele prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră, pentru a vă răspunde solicitărilor, îndemnurilor pe care ni le adresați, sunt prelucrate pe durata necesară îndeplinirii acestui scop, după care vor fi șterse în maxim 3 luni.

Datele privind imaginea dumneavoastră care au fost făcute publice pe site-urile noastre și/sau paginile noastre de social media, sunt păstrate 3 ani (calculați de la 1 ianuarie a anului urmator evenimentului) după care vor fi șterse în maxim 3 luni. În acest caz este important să vă menționăm că materialele care includ imaginea dumneavoastră și care au fost făcute publice prin aceste canale de comunicare, pot fi preluate de către alți operatori iar ENVIRON nu are controlul să decidă cum aceștia vor folosi aceste date.

5. Destinatarii datelor – Cum și cu cine împărțim aceste date

Datele dumneavoastră nu sunt dezvăluite niciunei alte entități în scop de marketing direct.

Putem dezvălui datele dumneavoastră autorităților publice sau instanțelor de judecată, în măsura în care este necesar pentru respectarea legii (de exemplu pentru a ne conforma unei hotărâri judecătorești sau unui control al unei autorități abilitate), respectiv pentru a ne proteja drepturile.

În eventualitatea în care la datele dumneavoastră au acces parteneri contractuali de-ai noștri care ne furnizează servicii externalizate (de exemplu cei prin care facem colectarea deșeurilor, servicii IT, organizare de evenimente, servicii foto/video, avocați, auditori etc.), așa-numiți imputerniciți, aceștia au obligația (legală și contractuală) să asigure confidențialitatea și securitatea datelor respective și să nu le folosească în alt scop decât acela în care ni le-ați acordat nouă. În eventualitatea în care acest partener este în afara Zonei Economice Europene, vă asiguram că transferul se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile în aceasta materie.

6. Drepturile dumneavoastră în relație cu datele pe care ni le-ați pus la dispoziție

Retragerea consimțământului – când datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de noi în baza consimțământului dat de dumneavoastră, aveți dreptul oricând să vă retrageți consimțământul trimițând un email în acest sens la adresa de la punctul 10. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrarii anterioare.

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul să ne solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal. Având în vedere că ștergerea datelor se poate face în anumite condiții reglementate de lege, vom analiza cererea dumneavoastră în raport cu aceste prevederi și vom reveni în scris în termenul legal privind ce date putem sterge.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care:

 • contestați exactitatea datelor dumneavoastră, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea lor;
 • prelucrarea este ilegală iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • v-ați opus prelucrării, și aveți nevoie și de restricționarea ei pe perioada cât noi verificăm dacă interesul nostru prevalează interesului  dumneavoastră.

Dreptul la obiecție – puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor dumneavoastră dacă prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți.

Vom analiza cererea dumneavoastră în raport cu prevederile legale și vom reveni în scris în termen legal.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul pe care il aveți în anumite condiții, de a primi datele dumneavoastră într-un format structurat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator.

7. Dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP

Dacă aveți nemulțumiri în privința modului în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați pentru a vă soluționa problema. Independent de acest demers, aveți dreptul să vă adresați direct ANSPDCP contactându-i prin website-ul www.dataprotection.ro sau la email anspdcp@dataprotection.ro sau la telefon: +40 318 059 211; +40 318 059 212; fax: +40 318 059 602.

8. Proces decizional automat

Nu luăm decizii în privința dumneavoastră bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră personale.

9. Securitatea datelor

Siguranța datelor dumneavoastră este una dintre prioritățile noastre. Folosim o combinație de controale tehnice (IT), administrative și fizice precum și politici specifice pentru salariați pentru ca datele dumneavoastra să fie în siguranță. Cu toate acestea nicio metodă de transmitere, prelucrare sau stocare a datelor nu este complet sigură. Dacă aveți orice subiect sau îngrijorare legată de securitatea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați de îndată.

10. Datele de contact

Pentru orice întrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email datepersonale@environ.ro.

Prezentul document a fost actualizat la data de 28 iunie 2022.